Danh bạ điện thoại

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN KSND TỈNH

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Điện thoại nhà riêng

Địa chỉ Email

01

Trần Minh Tạo

Viện trưởng

3.955899

3.825261

tao_vksbl@yahoo.com.vn

02

Tiêu Dân Trí

Phó Viện trưởng

3.823755

3.820073

tri_vksbl@yahoo.com.vn

03

Nguyễn Minh Tuấn

Phó Viện trưởng

3.829797

3.830789

nmtuan_vksbl@yahoo.com.vn

04

Liêu Tài Ngoánh

Phó Viện trưởng

3.823756

3.880539

ngoanh_vksbl@yahoo.com.vn

VĂN PHÒNG TỔNG HỢP VÀ THỐNG KÊ TỘI PHẠM

ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG: 07813.823757

ĐIỆN THOẠI THỐNG KÊ: 07813.955675

FAX CƠ YẾU: 07813.824368

FAX VĂN THƯ: 07813.824651

MAIL: phongtktp_vksbl@yahoo.com.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Điện thoại nhà riêng

Địa chỉ Email

01

Nguyễn Đức Tuấn

Chánh Văn phòng

3.823757

3.828034

tuan_vpvksbl@yahoo.com.vn

02

Võ Quốc Trường

Phó Chánh Văn phòng

3.955675

voquoctruongbl@yahoo.com.vn

03

Phạm Minh Quận

Chuyên viên

3.955675

quanluat2010bl@yahoo.com.vn

04

Lâm Thu Trang

Chuyên viên

3.955675

trang_vksndbl@yahoo.com.vn

05

Huỳnh Đức Thắng Em

Chuyên viên

3.955675


huynhthang908@yahoo.com.vn

06

Lê Thị Ngọc Trân

Kế toán trưởng

3.824651

tran_vksbl@yahoo.com.vn

07

Quách Thị Ngọc Trang

Thủ qũy

3.824651

ngoctrang.ntbl@yahoo.com.vn

08

Diệp Mỹ Tiên

Kế toán

3.824651

tien.vksbl@gmail.com

09

Võ Thị Ngọc Dung

Văn thư

3.824651

dung_vanphong99@yahoo.com.vn

10

Phạm Ngọc Hưởng

Lái xe


11

Vương Văn Bé

Lái xe

12

Trần Thị Tuyết Nga

Tạp vụ

13

Từ Ngọc Ngoan

Tạp vụ

14

Huỳnh Ngọc Cường

Nhân viên

3.826758

15

Ngô Kim Thanh

Bảo vệ

3.826758

16

Trịnh Hùng Dũng

Bảo vệ

3.826758

17

Huỳnh Chí Trung

Cơ yếu

3.824368

PHÒNG 1

ĐIỆN THOẠI PHÒNG: 07813.823758

MAIL: phong1_vksbl@yahoo.com.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Điện thoại nhà riêng

Địa chỉ Email

01

Trương Thị Tâm

Trưởng phòng

3.823758

3.952047

ttamvksbl@yahoo.com.vn

02

Trần Ngọc Lin

Phó Trưởng phòng

3.823758

tranngoclin.bl@gmail.com

03

Dương Quốc Nghĩa

Kiểm sát viên

3.823758

quocnghiavksbl@gmail.com

04

Trần Hồng Thắm

Kiểm sát viên

3.823758

3.820123

05

Nguyễn Thanh Lào

Kiểm tra viên

3.823758


06

Hà Quốc Huy

Kiểm tra viên

3.823758


hqhuy10@yahoo.com.vn

07

Võ Thị Hồng Mộng

Chuyên viên

3.823758

PHÒNG 7

ĐIỆN THOẠI PHÒNG: 07813.956088

MAIL: phong7_vksndtbl@yahoo.com.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Điện thoại nhà riêng

Địa chỉ Email

01

Hồ Oai Nghiêm

Trưởng phòng

3.956088

hooainghiem@gmail.com

02

Triệu Ngọc Nhi

Phó Trưởng phòng

3.956088

3.824923

trieungocnhi78@yahoo.com.vn

03

Vũ Thị Xuyên

Kiểm sát viên

3.956088

vuthixuyenvks@gmail.com

04

Nguyễn Ngọc Ánh

Kiểm tra viên

3.956088

ngocanh281088@gmail.com

05

Quách Thị Kiều Duyên

Kiểm tra viên

3.956088

06

Mai Hữu Hào

Kiểm tra viên

3.956088

maihuuhao@gmail.com

07

Nguyễn Trọng Thuật

Chuyên viên

3.956088

nguyenthuat89@gmail.com

08

Nguyễn Yến Phi

Chuyên viên

3.956088

yenphi01003@yahoo.com.vn

09

Trang Thanh Bình

Phó Viện trưởng

3.880313

binh_vkshoabinh@yahoo.com.vn

PHÒNG 8

ĐIỆN THOẠI PHÒNG: 07813.956787

MAIL: phong8_vksbl@yahoo.com.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Điện thoại nhà riêng

Địa chỉ Email

01

Lâm Văn Thành

Trưởng phòng

3.956787

3.881479

02

Phạm Duy Thanh

Chuyên viên

3.956787

03

Huỳnh Thị Trúc Ly

Chuyên viên

3.956787

04

Đặng Văn Sơn

Chuyên viên

3.956787

dangVanSon4491@gmail.com

PHÒNG 9

ĐIỆN THOẠI PHÒNG: 07813.952203

EMAIL: phong9_vksbl@yahoo.com.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Điện thoại nhà riêng

Địa chỉ Email

01

Phạm Văn Thân

Trưởng phòng

3.952203

than_vksbl@yahoo.com.vn

02

Huỳnh Diễm Lệ

Phó Trưởng phòng

3.952203

huynhdiemle72@gmail.com

03

Huỳnh Thị Hồng Thu

Kiểm sát viên

3.952203

3.823504

04

Lê Kim Đính

Kiểm sát viên

3.952203

kimdinhvkst@yahoo.com

05

Nguyễn Văn Duy

Kiểm tra viên

3.952203

06

Lê Huyền Mao

Chuyên viên

3.952203

huyenmao90@gmail.com

07

Phan Thị Thanh Thúy

Chuyên viên

3.952203

thanhthuy2226@gmail.com

08

Võ Minh Trí

Chuyên viên

3.952203

PHÒNG 10

ĐIỆN THOẠI PHÒNG: 07813.955229

EMAIL: phong10_vksbl@yahoo.com.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Điện thoại nhà riêng

Địa chỉ Email

01

Hà Văn Tưởng

Quyền Trưởng phòng

3.955229

02

Nguyễn Hiền Nguyên

Kiểm sát viên

3.955229

03

Trần Thị Ngọc Quyền

Chuyên viên

3.955229

04

Trần Minh Muội

Kiểm tra viên

3.955229


PHÒNG 11

ĐIỆN THOẠI PHÒNG: 07813.825496

MAIL: phong11_vksbl@yahoo.com.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Điện thoại nhà riêng

Địa chỉ Email

01

Trần Nam Khởi

Trưởng phòng

3.825496

02

Nguyễn Trang Đài

Kiểm sát viên

3.825496

PHÒNG 12

ĐIỆN THOẠI PHÒNG: TỒ CHỨC: 07813.957998 - KHIẾU TỐ, THANH TRA: 07813.955995

MAIL: phong12_vksbl@yahoo.com.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Điện thoại nhà riêng

Địa chỉ Email

01

Lê Hoàng Vốn

Trưởng phòng

3.957998

3.580577

02

Lê Văn Trường

Phó Trưởng phòng

3.955995

03

Vũ Anh Tuấn

Kiểm sát viên

3.955995

04

Dương Thị Tiểu My

Kiểm sát viên

3.955995

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

SỐ CƠ QUAN: 07813.822670 - 07813.956607

MAIL: vkstxbl@yahoo.com.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Điện thoại nhà riêng

Địa chỉ Email

01

Lê Hồng Quân

Viện trưởng

3.823467

3.825679

lehongquan64@yahoo.com.vn

02

Võ Sử Em

Phó Viện trưởng

3.958985

thanhsuvkstxbl@yahoo.com.vn

03

Trần Thị Thùy Nga

Phó Viện trưởng

3.959990

tranthithuyngahh@yahoo.com

04

Quan Tuấn Nghĩa

Kiểm sát viên

3.956607

qtnghiabl@yahoo.com.vn

05

Phan Thanh Tình

Kiểm sát viên

3.822670

phanthanhtinhbl@yahoo.com.vn

06

Nguyễn Nguyệt Hân

Kiểm sát viên

3.822670

07

Trần Minh Vương

Kiểm sát viên

3.956607

vuongm3414045@gstudent.etu.edu.vn

08

Trần Hồng Thái

Kiểm sát viên

3.956607


tranthaiblieu@gmail.com.vn

09

Trần Mỹ Linh

Kiểm sát viên

3.822670

tranmylinhvkstpbl@gmail.com

10

Hồ Hải Đăng

Kiểm sát viên

3.956607

hohaidangvkstpbl@gmail.com

11

Nguyễn Thị Tố Như

Kiểm sát viên

3956607


nguyenthitonhuvksnd87@gmail.com

12

Danh Lê Minh Trí

Kiểm sát viên

3.956607

minhtrivkstpbl@yahoo.com.vn

13

Huỳnh Văn Ngộ

Kiểm sát viên

3.956607

huynhngoc87@yahoo.com.vn

14

Đoàn Ng Thanh Hải

Chuyên viên

3.956607

hai.vks2014@gmail.com

15

Lê Thế Duyệt

Chuyên viên

3.822670

theduyetthplbl@yahoo.com.vn

16

Tiêu Hằng Anh

Kế toán trưởng

3.822670

hanganh_bl@yahoo.com.vn

17

Khương Văn Sua

Lái xe

18

Trần Văn Út

Bảo vệ


19

Đỗ Hồng Ngọc

Tạp vụ


20

Lý Thể Dung

Kiểm sát viên


dungly20042000@yahoo.com

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LỢI

ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN: 07813.735076

MAIL: vksvinhloi@yahoo.com.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Điện thoại nhà riêng

Địa chỉ Email

01

Liêu Tấn Danh

Viện trưởng

3.735300

lieutandanh@gmail.com

02

Nguyễn Văn Thoàng

Phó Viện trưởng

3.735500

thachthoang@gmail.com

03

Trương Trung Tín

Kiểm sát viên

3.735076

trungtinbl1977@gmail.com

trungtinbl1977@yahoo.com.vn

04

Đoàn Anh Tuấn

Kiểm sát viên

3.735076

tuanlaw_@yahoo.com.vn

05

Phạm Hoàng Giang

Kiểm sát viên

3.735400

giangvksvl@gmail.com

06

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Kiểm sát viên

3.735076

nguyenhanvks@yahoo.com.vn

07

Trịnh Thị Mỹ Tiên

Kiểm sát viên

3.735400

08

Lâm Thị Thu Phương

Kế toán trưởng

3.735076

phuongthu@yahoo.com.vn

09

Mai Chí Nguyện

Kiểm tra viên

3.735400

nguyenvksnd@yahoo.com.vn

10

Nguyễn T.P.H Thủy

Chuyên viên

3.735400


hyna08081991@gmail.com

11

Phan Thanh Toàn

Chuyên viên

3.735076

thanhtoan0312@gmail.com

12

Hứa Thanh Thảo

Bảo vệ

3.735076

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN PHƯỚC LONG

ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN: 07813.864287

MAIL: vksphuoclong@yahoo.com.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Điện thoại nhà riêng

Địa chỉ email

01

Lê Đức Lợi

Viện trưởng

3.580923

3.824923

ducloivksbl@ yahoo.com.vn

02

Nguyễn Út Em

Phó Viện trưởng

3.581437

3.580688

03

Trần Tấn Trung

Kiểm sát viên

3.864287

04

Lê Văn Y

Kiểm sát viên

3.864287

3.866172

05

Trần Chí Linh

Kiểm sát viên

3.864287

06

Trương Quốc Tuấn

Kiểm sát viên

3.864287

quoctuanvkspl@gmail.com

07

Đoàn Vũ Loan

Kiểm sát viên

3.864287

doanvloan@yahoo.com.vn

08

Đoàn Quốc Dự

Kiểm tra viên

3.864287

09

Hà Chí Công

Kiểm tra viên

3.864287

10

Lý Thị Nhiên

Kiểm sát viên

3.864287

11

Lê Thị Phấn

Kế toán trưởng

3.864287

lephan84@yahoo.com.vn

12

Nguyễn Văn Phước

Bảo vệ

3.864287

13

Phan Thị Trinh

Tạp vụ

3.864287

14

Nguyễn Hoàng Bảo

Kiểm tra viên

3.864287

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG DÂN

ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN: 07813.876629

MAIL: vkshongdan@yahoo.com.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Điện thoại nhà riêng

Địa chỉ email

01

Nguyễn Văn Gặp

Viện trưởng

3.876629

02

Phan Trung Hiếu

Phó Viện trưởng

3.876629

03

Nguyễn Văn Nhỏ

Kiểm sát viên

3.876629

04

Dương Minh Kha

Kiểm sát viên

3.876629

05

Nguyễn T Huỳnh Như

Kiểm sát viên

3.876629


06

Nguyễn Văn Thịnh

Kiểm sát viên

3.876629

07

Trần Quốc Toàn

Kế toán trưởng

3.876629