GIỚI THIỆU / GIỚI THIỆU CHUNG

Lịch sử phát triển

 -  20:47 22/05/2016  -  2.579

KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

 

Ngày 06 tháng 11 năm 1996 tỉnh Minh Hải được chia thành 2 tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 1997.

Ngày 28/12/1996 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ký quyết định số 13/QĐ-TC thành lập Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu, gồm có 53 biên chế.

          * Từ tháng 01/1997 đến tháng 8/1997 tổ chức có 05 phòng và 04 Viện KSND cấp huyện đó là:

1.1  Văn phòng tổng hợp.

1.2  Phòng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội và kiểm sát xét khiếu tố, kiểm sát việc giải quyết án hành chính.

1.3  Phòng kiểm sát điều tra án trị an, án an ninh, án kinh tế, kiểm sát giam giữ cải tạo và kiểm sát thi hành án.

1.4  Phòng kiểm sát xét xử hình sự.

1.5  Phòng kiểm sát xét xử án dân sự, án kinh tế, án lao động.

1.6  Viện KSND thị xã Bạc Liêu.

1.7  Viện KSND huyện Vĩnh Lợi.

1.8  Viện KSND huyện Hồng Dân.

1.9  Viện KSND huyện Giá Rai.

Đến tháng 9/1997 thành lập thêm 02 phòng trên cơ sở tách bộ phận kiểm sát xét giải quyết tố cáo và kiểm sát xét xử hành chính thành phòng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội và kiểm sát xét khiếu tố, kiểm sát việc giải quyết án hành chính; thành lập phòng kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân và giải quyết án hành chính và tách bộ phận kiểm sát giam giữ cải tạo và kiểm sát thi hành án phòng kiểm sát điều tra án trị an, án an ninh, án kinh tế, kiểm sát giam giữ cải tạo và kiểm sát thi hành án; thành lập phòng kiểm sát giam giữ cải tạo và kiểm sát thi hành án.

Đến tháng 3/2002 tiếp tục tách phòng kiểm sát giam giữ cải tạo và kiểm sát thi hành án thành 2 phòng là phòng kiểm sát giam giữ cải tạo và phòng kiểm sát thi hành án.

Ngày 01/10/2002 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 có hiệu lực, Viện kiểm sát nhân dân không thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành chính,kinh tế, xã hội nữa (còn gọi là kiểm sát chung) nên phòng kiểm sát việc tuân theo pháp luật Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu bị giải thể.

* Từ tháng 10/2002 đến tháng 5/2015 thực hiện Luật tổ chức Viện KSND năm 2002, Viện KSND tỉnh Bạc Liêu gồm có các đơn vị:

1.Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự.

2.Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm án hình sự.

3.Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù.

4.Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

5.Phòng kiểm sát thi hành án.

6.Phòng tổ chức cán bộ và khiếu tố.

7.Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm.

8. Viện KSND thành phố Bạc Liêu.

9. Viện KSND huyện Vĩnh Lợi.

10. Viện KSND huyện Phước Long.

11. Viện KSND huyện Hồng Dân.

12. Viện KSND thị xã Giá Rai.

13. Viện KSND huyện Đông Hải.

14. Viện KSND huyện Hòa Bình.

* Từ tháng 6/2015 đến nay thực hiện Luật tổ chức Viện KSND năm 2014, Viện KSND tỉnh Bạc Liêu gồm có các đơn vị:

1.Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm (tên gọi tắt là Văn phòng).

2.Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự (tên gọi tắt là Phòng 1).

3.Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (tên gọi tắt là Phòng 7).

4.Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (tên gọi tắt là Phòng 8).

5.Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (tên gọi tắt là Phòng 9).

6.Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (tên gọi tắt là Phòng 10).

7.Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự (tên gọi tắt là Phòng 11).

8. Phòng Tổ chức cán bộ và Khiếu tố, Thanh tra (tên gọi tắt là Phòng 12).

9. Viện KSND thành phố BạcLiêu.

10.Viện KSND huyện Vĩnh Lợi.

11.Viện KSND huyện Phước Long.

12.Viện KSND huyện Hồng Dân.

13.Viện KSND thị xã Giá Rai.

14.Viện KSND huyện Đông Hải.

15.Viện KSND huyện Hòa Bình.

 


MỘT SỐ THÀNH TÍCH CỦA VIỆN KSND TỈNH BẠC LIÊU TRONG CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

 

I-     TẬP THỂ:

1. Viện KSND tỉnh Bạc Liêu:

     1.1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2009).

     1.2 Huân chương lao động hạng III (năm 2012).

2. Phòng nghiệp vụ thuộc Viện KSND tỉnh:

 • Huân chương lao động hạng I:

1. Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm (năm 2016).

 • Huân chương lao động hạng II:

1. Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm (năm 2008).

 • Huânchương lao động hạng III:
 1. Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm (năm 2004).
 2. Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự (năm 2008).
 3. Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (năm 2012).
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:
 1. Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm (năm 2006, 2008, 2012).
 2. Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự (năm 2006)
 3. Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (năm 2009).
 4. Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (năm 2006).

3.Viện KSND cấp huyện:

 • Huân chương lao động hạng II:

1. Vin KSND huyn Vĩnh Li (năm 2004).

 • Huân chương lao động hạng III:
 1. Viện KSND huyện Vĩnh Lợi (năm 1997).
 2. Viện KSND thành phố Bạc Liêu (năm 2013).
 • Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ:
 1. Viện KSND huyện Đông Hải (năm 2008).
 2. Viện KSND huyện Hồng Dân (năm 2008).
 3. Viện KSND thành phố Bạc Liêu (năm 2011).
 4. Viện KSND huyện Vĩnh Lợi (năm 2011).
 5. Viện KSND huyện Hòa Bình (năm 2012).

II-  CÁNHÂN:

 • Huân chương lao động hạng III:
 1. Trần Minh Tạo - Viện trưởng Viện KSND tỉnh BạcLiêu (năm 2009).
 2. Tiêu Dân Trí - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bạc Liêu (năm 2008).
 3. Liêu Tấn Danh - Viện trưởng Viện KSND huyện Vĩnh Lợi (năm 2014).
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:
 1. Tiêu Dân Trí - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bạc Liêu (năm 2006, 2014).
 2. Hà Văn Tưởng - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Phước Long (năm 2006).
 3. Lê Đức Lợi - Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự (năm 2009).
 4. Liêu Tấn Danh - Viện trưởng Viện KSND huyện Vĩnh Lợi (năm 2012).
 5. Lê Hồng Quân - Viện trưởng Viện KSND thành phố Bạc Liêu (năm 2013).
 6. Hồ Oai Nghiêm - Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (năm 2013).