BẢN TIN / ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ

VKSND tỉnh Bạc Liêu thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

 -  13:35 15/11/2021  -  139

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-VKSTC, ngày 17/5/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường ứng dụng CNTT, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND; Quyết định số 355/QĐ-VKSTC, ngày 25/10/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về ban hành Bộ Chỉ số đánh giá ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong ngành KSND. Ngày15/11/2021, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bạc Liêu đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số của VKSND tỉnh Bạc Liêu.

Ban chỉ đạo do đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Viện trưởng làm Trưởng Ban chỉ đạo; các đồng chí Nguyễn Hoàng Minh - Phó Viện trưởng, đồng chí Hà Văn Tưởng - Chánh Văn phòng làm Phó Trưởng ban; các Trưởng phòng và các đồng chí Viện trưởng VKSND cấp huyện làm thành viên. Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo do đồng chí Võ Quốc Trường - Phó Chánh Văn phòng là Tổ trưởng, một số các đồng chí Kiểm tra viên, chuyên viên thuộc Văn phòng tổng hợp làm tổ viên. 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. ban hành, tham mưu ban hành các văn bản, giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số hàng năm. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các văn bản của Nhà nước và của ngành KSND về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số; tổ chức thực hiện có hiệu quả Bộ Chỉ số ứng dụng CNTT của ngành KSND; tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc đánh giá kết quả về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong ngành KSND.

Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Tham mưu, đề xuất giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số theo hướng dẫn, chỉ đạo của Viện KSND tối cao; xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thực hiện công tác ứng dụng CNTT, chuyển đổi số theo quy định.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT, chuyển đổi số góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của ứng dụng công nghệ thông tin và xác định rõ, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát Bạc Liêu là nhiệm vụ quan trọng, bắt buộc của các đơn vị và cán bộ, công chức của Viện KSND hai cấp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số sẽ tạo bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành trong ngành Kiểm sát Bạc Liêu.

 

 

                                                                                                                                                                             Thắng Em